• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Науково-методична робота

2018-2019 навчальний рік.

Наказ смт. Велика Димерка 3 вересня 2018 року Про організацію роботи з молодими фахівцями у 2018-2019 навчальному році.

Наказ смт. Велика Димерка від 31 серпня 2018 року Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018 – 2019 навчальному році.


2017-2018 навчальний рік.

Наказ смт. Велика Димерка від 1 вересня 2017 року Про організацію роботи з молодими фахівцями у 2017-2018 н. р.

Наказ смт. Велика Димерка від 1 вересня 2017 року Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017 – 2018 н. р.


2016-2017 навчальний рік.

Наказ смт. Велика Димерка від 22 вересня 2016 року №216 Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016 – 2017 н. р.

Наказ смт. Велика Димерка від 22 вересня 2016 року № 217 Про організацію роботи з молодими фахівцями у 2016-2017 н. р.

Наказ відділу освіти Броварської райдержадміністрації від 31.10. 2016 р. №01-03/387 “Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних
закладах району”.


2015-2016 навчальний рік.

Наказ відділу освіти Броварської райдержадміністрації від
02. 09. 2015 р. №01-03/323 “Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н. р.”

26 листопада 2015 р. відбулася педагогічна рада Великодимерського НВК з
теми: «Міжнародна діяльність НВК як складова створення іміджу навчального закладу»
Повістка денна:
1. Міжнародна діяльність НВК.

/Files/images/PB240250.JPG

2. Міжнародні програми для учнів ЗНЗ.
3. Міжнародні проекти в освіті.
4. Організація роботи літніх мовних таборів.

/Files/images/PB240246.JPG


Відбулося засідання творчої групи “Трансформування наукових ідей у практику – ознака педагогічної компетентності вчителя” 15 вересня 2015 року. Під час якого виступили:

 1. Шелудченко О. М., керівник ТГ, яка проаналізувала роботу кожного члена групи за 2014-2015 н. р. Було заслухано звіт за результатами I та II етапів Всеукраїнського експерименту “Розроблення методичної системи навчальних предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу”.
 2. Дудар А. В., заступник директора з НР, яка запропонувала ряд заходів на 2015-2016 н. р., а саме:
 • участь педагогів-експериментаторів у Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми сучасного підручника” 15-16 жовтня 2015 року;

 • проведення вебінару спільно з відділом біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України (січень 2016 року);

 • проведення діагностики, анкетування відповідно до програми III етапу експерименту (за окремим графіком);

 • проведення науково-практичних семінарів “Компетентнісно орієнтовані методики навчання з предметів природничо-математичного циклу в основній школі” за участю вчителів Броварського району (вересень 2015 року, квітень 2016 року);

 • методичні консультації та круглі столи вчителів-експериментаторів з науковцями на базі Інституту педагогіки (за окремим графіком).

Фото-звіт.


Звіт

про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу» на базі Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Броварської районної державної адміністрації і Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 № 1018 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Броварської районної державної адміністрації і Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради проводилась дослідно-експериментальна робота за темою «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу».
Відповідно до програми дослідження впродовж другого етапу здійснювалась діагностична робота, метою якої є:

 • виявлення відповідності сутнісних ознак оновленого змісту предметів природничо-математичного циклу й вимог щодо його засвоєння, з основними засадами державного стандарту загальної середньої освіти редакції 2011 року, зокрема особистісно орієнтованого діяльнісного і компетентнісного підходів;
 • оцінити повноту реалізації концептуальних засад, зокрема компетентнісного підходу в навчально-методичному забезпеченні й методиках навчання предметів природничо-математичного циклу;
 • визначення рівня підготовленості педагогічного колективу до реалізації компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів;
 • розроблення діагностичного інструментарію виявлення рівня сформованості ключових і предметних компетентностей учнів.

Науковцями Інституту педагогіки НАПН України здійснено загальний аналіз змісту загальної середньої освіти. Його результати детально висвітлені у науково-аналітичній доповіді НАПН України «Про зміст загальної середньої освіти». Частина цієї роботи тісно пов’язана із завданнями експериментального дослідження. Як свідчить аналіз навчальних програм для 5-9 класів, вони містять розбіжності щодо реалізації вимог державного стандарту стосовно змісту і результатів навчання. Це пояснюється тим, що розробники програм не завжди усвідомлюють загальні цілі й освітні результати відповідної галузі зі змістовою їх реалізацією конкретним навчальним предметом чи курсом, почасти мають упереджене ставлення до змісту споріднених предметів, не визнають паритетності їх у межах однієї галузі. У зв’язку з цим має місце певна розбалансованість змісту різних предметів у межах галузі «Природознавство», яка спостерігається як за вертикаллю, тобто на різних рівнях навчання, так і за горизонталлю, тобто на міжпредметному рівні.
Усупереч намаганням уникнути перевантаження учнів навчальний матеріал в окремих підручниках 5-6 класів нерідко перевищує програмні вимоги, містить подекуди багатослівне текстуальне подання надлишкової інформації. Нерідко трапляються випадки неврахування вікових особливостей розвитку дитини, викликані перенесенням частини матеріалу на більш ранні етапи навчання предмета, намагання подати матеріал на невиправдано високому теоретичному рівні, який недоступний учням у такому віці.
На початку другого етапу педагогічного експерименту (жовтень 2014 року) здійснено комплексне дослідження з метою визначення рівня підготовленості педагогічного колективу до реалізації компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів.
У ході опитування з’ясувалося, що учителі позитивно сприймають саму ідею запровадження компетентнісного підходу до навчання, дуже незначна частина їх чітко не визначилася у своєму ставленні щодо цього феномену. Аналіз відповідей на запитання про те, що саме розуміють педагоги, говорячи про «компетентність», «компетенцію», «компетентнісний підхід», яким на їхню думку має бути порядок реалізації елементів навчального процесу і порядок оцінювання навчальних досягнень учнів при запровадженні компетентнісного підходу, яким вони бачать компетентнісно-орієнтоване навчально методичне забезпечення дав змогу оцінити проблемні питання.
Проведене дослідження передбачало також з’ясування того, які форми й методи навчання респонденти використовують для формування компетентностей учнів. Так, найчастіше ними називалися ігри, у т.ч. рольові, мозковий штурм, тренінги, інтерв’ю, «відкритий мікрофон», дебати (дискусії), лекції взаємовідвідування тощо. Також названо дуже велику кількість методів таких як: наочні методи, метод проектів, метод проблемного навчання, метод активного зворотного зв’язку, метод розвитку критичного мислення, «перевернуте навчання», інтерактивні та інформаційні методи та ін. Варто звернути увагу на те, що вчителі досить часто ототожнюють поняття методу навчання, засобу навчання та форми організації навчального процесу. Усі ці педагогічні категорії тлумачаться респондентами як методи навчання, які варто використовувати при формуванні компетентностей учнів. Відповідаючи на запитання про те, які види навчальних завдань найчастіше використовуються для оцінювання предметних компетентностей учнів в процесі реалізації компетентнісного підходу, вчителі надають перевагу тестам (близько 60%) і контрольним задачам (запитанням) (близько 30 %). Запитання носило напіввідкритий характер і передбачало можливість доповнення переліку запропонованих видів навчальних завдань. Як виявилось, учителі володіють інформацією щодо формату завдань, які використовуються у міжнародних дослідженнях, таких як ТIMS, PISSA, а також тестів загальної навченості і вважають, що саме такі завдання спрямовані на оцінювання сформованості компетентності учнів.
На підставі цього аналізу та інших аналітичних досліджень науковцями Інституту спільно з учителями експериментальних закладів проведено ряд науково-методичних заходів, спрямованих на пошук розв’язання актуальних проблем. Зокрема, це такі заходи:

 1. Засідання методичної ради Великодимерського СЗО НВК з теми “Інноваційна діяльність педагогічних працівників в умовах дослідно-експериментальної роботи”.
 2. Створення постійно діючого семінару-тренінгу “Трансформування наукових ідей у практику – ознака педагогічної компетентності вчителя” (керівник Шелудченко Олена Михайлівна, Великодимерський СЗО НВК).
 3. Науково-практичний семінар для учителів математики Броварського району “Формування науково-дослідницької компетентності учнів на уроках і позаурочний час” (28 листопада 2014 року).
 4. Спільне засідання відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України і учителів-експериментаторів Великодимерського СЗО НВК (28 квітня 2015 року) на базі НВК.
 5. Спільне засідання науковців Інституту педагогіки та учителів-експериментаторів Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (червень, 2015 року).
 6. Обговорення проміжних результатів дослідження на засіданнях наукових відділів Інституту педагогіки, звітних зборах Інституту із залученням учителів-експериментаторів.

Отримані у ході другого етапу дослідження аналітичні дані стали основою розроблених науковцями Інституту методичних рекомендації щодо особливостей навчання предметів природничо-математичного циклу у 2015-2016 н.р., які опубліковано у відповідних посібниках, а також навчальних посібників з оцінювання предметних компетентностей та висвітлені у наукових публікаціях.
Упродовж другого етапу також здійснювалась експериментальна перевірка рукописів підручників з фізики, хімії та географії для 7 класу, розроблених авторськими колективами науковців Інституту педагогіки. Концепції підручників, хід їх апробації обговорювався на круглих столах, що проводились у рамках Всеукраїнської конференції «Проблеми сучасного підручника», (жовтень 2014 р.).
У підсумку другого етапу визначено структуру методичної системи навчання предметів природничо-математичного циклу функціонально спрямованої на формування предметних й ключових компетентностей учнів; визначено й обґрунтовано склад ціннісного, знаннєвого і діяльнісного компонентів предметних компетентностей, описано предметне поле для їх формування; розроблено систему навчальних завдань у традиційній і тестовій формах, спрямованих на формування предметних й ключових компетентностей учнів.


До уваги вчителів, які мають або хочуть атестуватися на звання "старший учитель"!!!

Для підтвердження або отримання звання "старшого учителя" необхідно протягом міжатестаційного періоду завести залікову книжку і набрати 500 балів.

Оцінка діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів під час атестації. Залікова книжка.


Наказ МОН № 855 від 07.08.15 року Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Лист МОН № 1/9-380 від 10.08.15 року Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Наказ №200 від 19.09. 2014 року Про організацію науково-методичної роботи у 2014-2015 навчальному році.

Наказ №202 від 19.09. 2014 року Про організацію роботи з молодими фахівцями у 2014-2015 навчальному році.

План роботи школи молодих спеціалістів на 2014-2015 навчальний рік.

Положення про методичний кабінет Великодимерського СЗО НВК.


28 серпня 2015 року відбулося засідання методичної ради НВК під керівництвом голови МР Дудар А. В., заступника директора з НР.

Були розглянуті такі питання:

1.Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2015 – 2016 навчальному році.

2. Про освітні завдання методичної служби НВК на 2015 – 2016 навчальний рік.

3. Затвердження плану науково – методичної роботи на рік, планів МО, ТГ, ДГ.

4. Аналіз програм та підручників за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

5. Про викладання предметів у 4, 7-х класах. Опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 4 та 7 класу.

6. Розгляд та затвердження завдань конкурсного випробування по вступу до 10-х класів ліцею.

7. Розгляд залікової книжки “старшого вчителя”.

6. Огляд нормативних документів, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури


22 грудня 2014 року відбулося засідання №3 методичної ради.
На повістці дня були розглянуті такі питання:

 1. Технологія організації науково-методичної роботи в НВК (Дудар А. В., голова МР).
 2. Організація науково-методичної роботи в умовах експерименту (Дудар А. В., голова МР).
 3. Про проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років (дискусія).
 4. Про хід проведення атестації у поточному навчальному році (Кондратенко О. В., заступник з НВР).
 5. Творчий звіт “вчителів-методистів” та “старших вчителів”.
 6. Розгляд методичних карток вчителів, які атестуються.
 7. Ознайомлення членів методичної ради з результатами попередніх діагностик. Проведення діагностики членів МР.
 8. Діяльність психологічної служби НВК (Колесник Н. М., психолог НВК).
 9. Про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради.

Рішення методичної ради:

Вважати основними напрямами роботи педагогічного колективу:

 • Удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до потреб навчального закладу.
 • Розвиток та впровадження інновацій в освітній процес. Координація і стимулювання пошуку ефективних технологій.
 • Створення умов для підвищення педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителів.
 1. Методичній раді НВК через роботу МО подати пропозиції щодо проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років (до 24.12.14 р., відповідальна Крук Л. С.).
 2. Затвердити методичні картки вчителів, які атестуються у поточному навчальному році.
 3. Схвалити досвід роботи учителів, які атестуються на підтвердження педагогічних звань.
 4. Голові методичної ради Дудар А. В. скласти діагностичну карту за результатами діагностування членів МР.
 5. Психологу НВК Колесник Н. М.: брати участь у роботі МО, де обговорюються питання, пов’язані з психологічною проблематикою; проводити індивідуальні консультації для вчителів у разі виникнення складних ситуацій, розробляючи спільні стратегії з урахуванням факторів психологічного характеру;проводити психолого-педагогічний моніторинг за активної участі педагогів.
 6. Удосконалити формат методичних карток у наступному навчальному році.
 7. Включити питання про форми методичної роботи до засідання №4 методичної ради. Керівникам методичних формувань Масенко Ю. О., Вітковській Т. Г., Рогач С. І. підготувати повідомлення про різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.
 8. Вважати рішення попередньої методичної ради виконаними.

Презентація засідання методичної ради №3 22 грудня 2014 року.


26 листопада 2014 року відбулося засідання №2 методичної ради, на якому розглядалися такі питання:/Files/images/000_0020.JPG • теоретичні основи впровадження здоров’язбережувальних технологій у заклади нового типу (Семиног Т. М., керівник МО учителів початкових класів та вихователів ГПД);
 • ключові компетентності (Кондратенко О. В., заступник директора з НР);
 • про впровадження ІКТ у навчально-виховний процес НВК (Хитрий О. О., вчитель інформатики);
 • про виконання рішень та пропозицій попередньої методичної ради (Дудар А. В., голова методичної ради);
 • про діяльність новоствореної творчої групи “Трансформування наукових ідей у практику – ознака педагогічної компетентності вчителя” (Шелудченко О. М., керівник ТГ);
 • про результати участі вчителів НВК у районному конкурсі “Учитель року – 2015” (Дудар А. В., голова методичної ради).

Було проведено огляд публікацій вчителів НВК у фахових журналах.


Відповідно до підписаних угод про співробітництво Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу з лабораторією математичної і фізичної освіти та лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України від 10 вересня та 13 вересня 2012 року дією упродовж 2012-2017 років, з метою здійснення експериментальних досліджень та втілення в практику надбань передової педагогічної науки, педагогічних інновацій та технологій

продовжено впровадження результатів експерименту з теми “Апробація змісту природничо-математичної освіти в умовах профільної школи” та розпочато роботу з теми “Проектування змісту природничо-математичної освіти в основній школі” (констатувальний експеримент).

Наказ МОН №1018 від 09.09. 2014 року Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Великодимерського СЗО НВК Броварської районної державної адміністрації і Бучанської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Бучанської міської ради.

Відповідальна за проведення дослідно-експериментальної роботи в НВК спільно з Інститутом педагогіки НАПН України призначити Дудар Аліну Віталіївна, заступника директора з навчальної роботи

Сформовано групу вчителів-експериментаторів у складі:

Усіка Олександра Володимировича, учителя хімії;

Шелудченко Олени Михайлівни, учителя біології;

Кулинич Надії Федорівни, учителя фізики;

Ростовського Юрія Анатолійовича, учителя фізики;

Віткалової Надії Яківни, учителя математики;

Єкименко Ірини Анатоліївни, учителя математики.

/Files/images/000_0027.jpg

У серпні 2014 року було проведено засідання методичної ради "Інноваційна
діяльність педпрацівників в умовах дослідно-експериментальної роботи" (голова МР Дудар А.В., заступник з навчальної роботи).

Також відбулося нагородження Шелудченко О.М., учителя біології, за активну участь в організації та проведенні Міжнародного інтерактивного конкурсу “Колосок” та популяризацію природничих предметів у НВК впродовж 2013-2014 н. р./Files/images/000_0033.jpg

Новостворена творча група “Трансформування наукових ідей у практику – ознака педагогічної компетентності вчителя” (керівник Шелудченко О.М.) провела засідання 17 вересня 2014 року.


/Files/images/foto/nauka/012.jpg

21 березня 2013 року на базі Великодимерського СЗО НВК відбувся науково-практичний семінар «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики і фізики в основній школі» за участю науковців лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Вчителями Великодимерського НВК Кулинич Надією Федорівною та Єкименко Іриною Анатоліївною були представлені відкриті уроки з фізики та математики. Учитель математики Віткалова Надія Яківна представила власний електронний навчально-педагогічний засіб "Теорія ймовірності", який отримав гриф МОН України.

Під час круглого столу вчителі-дослідники та науковці обговорили питання нових програм, підручники з математики і фізики та завдання ДПА.Кiлькiсть переглядiв: 248